SIGNAL IDUNA - Rezerwacje INTERHOME

Numer rezerwacji*:
Data rezerwacji*:
Termin pobytu*: Od: Do:
Kierunek podróży*: Polska Zagranica

Dane osoby rezerwującej

W przypadku gdy osoba rezerwująca jest uczestnikiem imprezy, uprzejmie prosimy o wpisanie jej danych również w sekcji Dane Ubezpieczonych.

Imię*:
Nazwisko*:
Data urodzenia*:
Dane kontaktowe
Adres e-mail*: Pokaż informację o polu e-mail
Na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
Telefon kontaktowy:

Dane Ubezpieczonych

Dodaj nowego ubezpieczonego

Ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. obejmuje osoby korzystające z apartamentów (mieszkań) i domów wakacyjnych Interhome Polska Sp. z o.o., które wypełniły druk zgłoszenia do ubezpieczenia i dokonały wpłaty na konto Interhome Polska Sp. z o.o. całkowitej wartości zaliczki lub całkowitej wartości rezerwacji (w przypadku rezerwacji na krótki termin przed wyjazdem), obejmujący składkę ubezpieczeniową w wysokości podanej w umowie Rezerwacji Interhome Polska Sp. z o.o. W przypadku rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem innych biur podróży (Agentów Turystycznych), za dzień wpłaty przyjmuje się dzień dokonania wpłaty przez klienta do kasy lub na konto Agenta Turystycznego potwierdzony przez Agenta faxem lub pocztą elektroniczną do Interhome Polska Sp. z o.o. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po dniu zawarcia umowy tj. po dniu dokonania wpłaty na konto Interhome Polska Sp. z o.o. lub biura podróży (Agenta Turystycznego).
Oświadczam, że otrzymałem Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże z dnia 15.12.2015 r., Ogólne Warunki Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ z dnia 27.03.2013 r. i zmienionych aneksem nr 1 z dnia 17.06.2015 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 15.12.2015 r. oraz umów generalnych 200406 oraz 200405 z dnia 03.09.2010 r.*
Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.*
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych do SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A., z siedzibą ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa, w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., a także – w przypadku wyrażenia zgody z pkt powyżej – od SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A., z siedzibą ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa, informacji handlowo-marketingowych przesyłanych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając, jako formę kontaktu:
wiadomości SMS/MMS wiadomości e-mail telefoniczny

Podstawowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych
Administrator danych SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie (01-208).
Cele przetwarzania Zawarcie i wykonanie umowy ubezpieczenia, dochodzenie roszczeń, podejmowanie czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, cel marketingowy.
Podstawy prawne przetwarzania Niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, prawnie uzasadniony interes.
Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora np. agenci ubezpieczeniowi, podmioty realizujące usługi likwidacji szkód/roszczeń, assistance, usług IT oraz inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu.
Okres przechowywania danych Do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia na podstawie przepisów prawa.
Prawa związane z przetwarzaniem danych W szczególności: Prawo dostępu do danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem www.signal-iduna.pl/przetwarzanie-danych-osobowych.